Potrzebujesz księgowego? Zostaw nam swoje imię oraz adres e-mail:
Pozwól nam prowadzić Cię
przez system duńskiej księgowości.

Dlaczego pożyczka wspólnika w Danii to bardzo zły pomysł

CZYM JEST POŻYCZKA WSPÓLNIKA?
Pożyczki wspólników mogą obejmować wszystko - od płatności dokonywanych przy użyciu firmowej karty kredytowej w celu pokrycia prywatnych kosztów w imieniu akcjonariusza, po zaliczki na wynagrodzenie wypłacane akcjonariuszowi gdy odcinek wypłaty nie został jeszcze wystawiony, dywidendy, które są wypłacane bez przestrzegania zasad Spółki Ustawa lub faktyczne pożyczki udzielone wspólnikowi.

CZY POŻYCZKA WSPÓLNIKA MOŻE BYĆ LEGALNA?
Zgodnie z ustawą o spółkach pożyczka wspólnika może legalna, wymaga to jednak dopełnienia pewnych formalności. Jeśli jednak pożyczka zostanie udzielona wspólnikowi (osobie fizycznej, a nie spółce), to zostanie ona opodatkowana niezależnie od tego, czy jest legalna czy nie.

RACHUNEK MIĘDZYFIRMOWY U UDZIAŁOWCA W KSIĘGOWOŚCI
Załóżmy, że udziałowiec ma konto wewnątrz firmowe w księgowości firmy. W takim przypadku wiadome jest, jakich płatności akcjonariusz dokonał wcześniej w imieniu spółki. Jeśli nowe pożyczki udziałowca mogą zostać zrekompensowane i zawarte w odpowiednim dokumencie, tak aby spółka zawsze była winna pieniądze udziałowcowi a nie na odwrót, udziałowiec nie będzie opodatkowany od dokonanych na jego rzecz płatności. Jeśli zajdzie taka sytuacja że wspólnik będzie winien firmie pieniądze, wtedy jest to pożyczka wspólnika i również będzie opodatkowana. W przypadku korzystania z tej metody do obsługi płatności pomiędzy wspólnikiem a spółką ważne jest, aby konto wewnątrz firmowe było aktualizowane na bieżąco w księgowości. W przeciwnym razie płatności mogą być traktowane jako oddzielne pożyczki i opodatkowane indywidualnie. Użycie nowego konta w księgowości do zaksięgowania nowej wpłaty na rzecz wspólnika stworzy z podatkowego punktu widzenia nową pożyczkę, niezależnie od posiadania innych kont w księgowości, z których wynikałoby że spółka jest winna wspólnikowi pieniądze.

POŻYCZKI AKCJONARIUSZY I PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
Pożyczki udziałowców które są uważane za nielegalne, są klasyfikowane jako pranie brudnych pieniędzy od 01.01.2021. Oznacza to, że wszyscy księgowi w Danii będą musieli zgłaszać rządowi nielegalne pożyczki od udziałowców jako pranie brudnych pieniędzy. Może to oczywiście spowodować późniejszą inspekcję.

CO POWINIEN ZROBIĆ KSIĘGOWY ODNAJDUJĄC POŻYCZKĘ WSPÓLNIKA W SPRAWOZDANIU KSIĘGOWYM LUB RAPORCIE ROCZNYM ZA 2020 ROK?
Jeśli pożyczka wspólnika zostanie wykryta w 2021 r. podczas sporządzania sprawozdania księgowego i/lub rocznego za 2020 r., należy wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, pożyczka musi zostać usunięta poprzez jej spłatę lub wyrównanie innych kwot (np. wyrównanie wynagrodzenia netto lub dywidendy netto z pożyczką) z dodatkowymi odsetkami zgodnie z ustawą o spółkach. Po drugie, pożyczka musi być opodatkowana zgodnie z przepisami podatkowymi. Ponadto pożyczka udziałowca powinna być również prawidłowo wykazana w raporcie rocznym za rok 2020.

JAK REGULOWANE SĄ POŻYCZKI UDZIAŁOWCÓW W DANII?
Przygotowując sprawozdanie księgowe lub roczne, czasami księgowi znajdują pożyczki akcjonariusza. Mogą być one bardzo skomplikowane w obsłudze, ponieważ Dania ma dwa różne akty prawne - ustawę o spółkach (§210-212) i przepisy podatkowe (LL § 16 E).

POŻYCZKI AKCJONARIUSZY I USTAWA O SPÓŁKACH (§ 210-212)
W Danii pożyczka wspólnika jest legalna tylko wtedy, gdy dopełnione są pewne formalności. Jeśli pożyczka zostanie uznana za nielegalną, ustawa o spółkach stanowi, że pożyczkę należy natychmiast spłacić wraz z odsetkami. Jeśli pożyczka zostanie udzielona wspólnikowi (osobie fizycznej, a nie spółce), zostanie ona opodatkowana niezależnie od tego, czy jest legalna.

POŻYCZKI WSPÓLNIKÓW I PRZEPISY PODATKOWE (LL § 16 E)
Niezależnie od tego, czy pożyczka akcjonariusza jest uważana za legalną czy też nie w odniesieniu do Ustawy o spółkach, akcjonariusz będzie najczęściej opodatkowany od wszystkich pożyczek akcjonariuszy. Gdy akcjonariuszem jest spółka, nie mają zastosowania przepisy podatkowe dotyczące pożyczek akcjonariuszy (LL § 16 E). Tego rodzaju pożyczki od udziałowców na ogół nie będą skutkowały opodatkowaniem. Dopiero wtedy, gdy akcjonariuszem jest osoba fizyczna, opodatkowanie staje się faktem. Urząd skarbowy skupia się wyłącznie na wypłacie pożyczki akcjonariuszowi, która musi być opodatkowana jako wynagrodzenie lub dywidenda. Tak więc fiskus nie uznaje istnienia pożyczki z podatkowego punktu widzenia.

JAK NAPRAWIĆ POŻYCZKĘ WSPÓLNIKA?
Pożyczkę wspólnika często można zmienić na dywidendę lub wynagrodzenie – ale tylko jeśli cały proces jest obsługiwany w sposób poprawny. Nigdy nie należy spłacać pożyczki udziałowca. Po spłaceniu pożyczki wspólnika bez jej naprawy, niezależnie od tego czy pożyczka została skompensowana z płatnością a teraz wykazuje saldo zerowe, udziałowiec nadal będzie opodatkowany od pierwotnego przelewu pożyczki. Akcjonariusz będzie więc musiał uzyskać dodatkową pensję lub dywidendę, aby zapłacić podatek od pożyczki, dając tym samym bardzo wysoki podatek od pierwotnego przeniesienia pożyczki wspólnika.

NAPRAWIENIE POŻYCZKI WSPÓLNIKA METODĄ PŁACOWĄ
Można także przekwalifikować nielegalną pożyczkę udziałowca na pensję. Najpierw należy sporządzić pisemną umowę pomiędzy wspólnikiem a spółką, z której wynika, że ustalono dodatkowe wynagrodzenie (np. premię). Płatność otrzymana przez akcjonariusza jest uważana za wynagrodzenie brutto. Stosując aktualną wartość procentową podatku dla akcjonariusza określoną w samoocenie podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc, w którym otrzymano pożyczkę, wynagrodzenie brutto jest przeliczane na kwotę netto. Obliczony podatek dochodowy od osób fizycznych od skonwertowanej pożyczki akcjonariusza na wynagrodzenie jest następnie deklarowany razem z wynagrodzeniem brutto w e-Indkomst (SKAT Erhverv). Ponadto wspólnik będzie musiał zapłacić spółce podatek dochodowy ze swojego prywatnego konta + 10,05% (0,05% stawka banku krajowego + 8% stawka zalecana + 2% kara procentowa). Firma następnie zapłaci podatek dochodowy do urzędu skarbowego, gdy zostanie wyświetlony na Skattekontoen. Akcjonariusz musi przelać podatek dochodowy od osób fizycznych oraz odsetki z prywatnego rachunku bankowego na spółkę zanim podatek będzie należny na Skattekontoen, w przeciwnym razie kwota ta zostanie uznana za nową nielegalną pożyczkę. Odsetki które płaci akcjonariusz, są uznawane za dochód podlegający opodatkowaniu w spółce. Akcjonariusz nie może odliczyć odsetek od swojego prywatnego zeznania podatkowego. Jeżeli pożyczka wspólnika zostanie wykryta po zakończeniu roku podatkowego, należy to wykazać w raporcie rocznym. Pole używane w raporcie rocznym nosi nazwę „Tilgodehavender fraselskabsdeltagere og ledelse” w języku duńskim (pożyczki udziałowców i kierownictwa). Podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony od pożyczki akcjonariusza należy wykazać jako „Eventualforpligtelser” (zobowiązania). Należy dołączyć notę wyjaśniającą, że w roku podatkowym doszło do nielegalnej pożyczki.

NAPRAWIENIE POŻYCZKI WSPÓLNIKA METODĄ DYWIDENDOWĄ
Przede wszystkim firma musi zbadać, czy sprawozdanie finansowe daje możliwość wypłaty dywidendy. Będzie to wymagało od spółki dysponowania rezerwami z zysków z lat ubiegłych. Warto też zauważyć, że wypłata dywidendy w pierwszym fiskalnym okresie nie jest możliwa. Jeżeli istnieje możliwość wypłaty dywidendy, wówczas wypłatę akcjonariusza uważa się za dywidendę brutto. Dywidenda może być wypłacona na zwyczajnym lub nadzwyczajnym zgromadzeniu walnym. Ważne jest, aby wypłata dywidendy wyraźnie odnosiła się do pierwotnego przeniesienia, aby uniknąć oddzielnego opodatkowania tej dywidendy. Firma będzie musiała zadeklarować dywidendę brutto i 27% podatek od dywidendy. Akcjonariusz będzie wówczas musiał zapłacić spółce 27% podatek od dywidendy ze swojego prywatnego konta + 10,05% (0,05% stopa banku krajowego + 8% zalecana stopa + 2% procentowa stopa karna). Gdy podatek od dywidendy będzie widoczny jako dług na Skattekontoen, firma zapłaci go do urzędu skarbowego.

CO JEŚLI WSPÓLNIK NIE MA ŚRODKÓW NA SPŁATĘ PODATKU SPÓŁCE?
Jeżeli wspólnik nie posiada wystarczających środków na spłatę podatku spółce, wówczas w trakcie spłaty można doliczyć dodatkowe wynagrodzenie lub dodatkową dywidendę, tak aby wynagrodzenie lub dywidenda zawierały całość należnego podatku. Jeśli nie jest to również możliwe, zarząd i udziałowiec można zgłosić na policję.

CO UWZGLĘDNIĆ W RAPORCIE ROCZNYM
Jeśli pożyczka wspólnika z 2020 r. jest wykryta w 2021 r., to rodzaj informacji które księgowy będzie musiał zawrzeć w raporcie rocznym za 2020r. zależy od tego, jak pożyczka została naprawiona. Jeśli nie została naprawiona do końca roku, pożyczka wspólnika jest nadal pożyczką na 31.12.2020, dlatego powinna ona być wykazana na koncie o nazwie „Należności od spółki i zarządu”. Ponadto należy również naliczyć odsetki (10,05% pa) od dnia otrzymania pożyczki wspólnika do dnia 31.12.2020. Spółka nadal będzie miała prawo do odliczenia od wynagrodzenia w 2020 r., mimo że w raporcie rocznym za 2021 r. wynagrodzenie będzie wykazane tylko jako koszt (jeśli do naprawy pożyczki wspólnika zostanie wykorzystana metoda wynagrodzeń). W związku z tym podatek musi być również prawidłowo naliczony w raporcie rocznym, ponieważ będzie różnica między rokiem 2020 a 2021 patrząc na raport roczny (pożyczka wykazana w 2020 r., koszt wynagrodzenia wykazana w 2021 r.) i kalkulacja podatku (odliczenie podatku w 2020 r. jako rok płatności).

Co powinno znaleźć się w raporcie rocznym:
- Notatka stwierdzająca fakt pożyczki wspólnika,

Jeżeli udziałowiec jest również dyrektorem, wymagana jest osobna notatka przedstawiająca:
- Pożyczki akcjonariusza
- Warunki i odsetki
- Spłaty w ciągu roku
- Pożyczki otrzymane i spłacone w ciągu roku
- Straty na pożyczkach.
Cofnij odpowiedź
Sekcja komentarzyPotrzebujesz księgowości? Wpisz poniżej swój email i nr telefonu:
Potrzebujesz księgowości?
Zostaw poniżej swojego maila i telefon: