Potrzebujesz księgowego? Zostaw nam swoje imię oraz adres e-mail:
Pozwól nam prowadzić Cię
przez system duńskiej księgowości.

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą na ApS w Danii

Może być wiele powodów, dla których chciałbyś zmienić swoją jednoosobową działalność gospodarczą na ApS. Bardzo często wiąże się to z chęcią posiadania ograniczonej odpowiedzialności. Ważne jest, aby najpierw upewnić się, że jesteś w stanie prowadzić swoją firmę w strukturze z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli chcesz przekonwertować jednoosobową działalność gospodarczą na ApS, masz do dyspozycji dwie opcje które warto rozważyć.

Opcja 1 – Konwersja „wolna od podatku”
Kiedy znajdujesz się w sytuacji, w której firma ma znaczną wartość, dobrym pomysłem jest dokonanie konwersji „wolnej od podatku”. Przekształcenie jednoosobowej działalności w ApS należy traktować tak, jakby jednoosobowa działalność (maszyny, sprzęt, wartość firmy, zobowiązania itp.) została sprzedana nowemu ApS. Jeśli więc wartość jednoosobowej działalności gospodarczej jest wysoka – np. jeśli masz wysokie przychody i wielu klientów – wtedy zysk ze sprzedaży firmy ApS byłby również wysoki. Ten zysk pochodziłby ze sprzedaży maszyn i urządzeń – a także ze sprzedaży klientów. Należy również określić wartość Twoich klientów, aby zrozumieć całkowity zysk ze „sprzedaży” firmy jednoosobowej nowemu ApS.

Aby dokonać konwersji wolnej od podatku, potrzebujesz audytora
Audytor określi wartość firmy i wystawi odpowiednie oświadczenie. Ponadto audytor podejmie się także faktycznej rejestracji ApS. Gdy jednoosobowa działalność gospodarcza zostanie przekształcona w ApS, Twoje przyszłe zobowiązanie podatkowe zostanie odliczone od zysku, który pochodził ze „sprzedaży” firmy ApS – na podstawie wartości firmy, którą ustalił audytor. Opłata dla audytora przy dokonywaniu „wolnej od podatku” konwersji wynosi zazwyczaj 5.000 – 20.000 DKK + VAT w zależności od stopnia złożoności firmy.

Dlaczego więc tego typu konwersja nazywana „wolną od podatku”?
Cóż, bardziej poprawnym wyrażeniem byłoby faktycznie „odroczona konwersja podatku” – ponieważ nadal jesteś winien podatek od przeliczenia fiskusowi. Korzystając z zasad konwersji wolnej od podatku, możesz natomiast odroczyć podatek do dnia sprzedaży udziałów w nowym ApS. Tak więc w rzeczywistości nie jest to tak naprawdę „wolne od podatku” – wystarczy odroczyć podatek.

Opcja 2 – Konwersja podlegająca opodatkowaniu
Kiedy znajdujesz się w odwrotnej sytuacji, w której firma ma zerową lub małą wartość, wówczas należy dokonać konwersji podlegającej opodatkowaniu. Nawet jeśli sprzedasz swoją jednoosobową działalność gospodarczą ApS, nie ma żadnego lub niewielkiego zysku w wyniku dokonanej sprzedaży. Z tego samego powodu podatek od sprzedaży jednoosobowej działalności na rzecz ApS jest również zerowy lub co najmniej bardzo niski. W porównaniu z kosztem dokonania konwersji wolnej od podatku (często 5.000-20.000 DKK + VAT), dokonanie konwersji podlegającej opodatkowaniu jest bardziej korzystne w przypadku małej firmy jednoosobowej.

WARTOŚĆ JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wartość firmy to tyle, ile ktoś jest w stanie za nią zapłacić, ale ponieważ nie zawsze mamy pod ręką kupca, musimy poczynić pewne założenia dotyczące wartości. Zwykle patrzymy na różnicę między aktywami a pasywami. Do aktyw zaliczamy na przykład wartość firmy, maszyny, wyposażenie, depozyty, należności od klientów, środki pieniężne i depozyty bankowe. W przypadku zobowiązań mówimy o zadłużeniach, pożyczkach, kredytach i innych. Większość z wymienionych składowych ma wartość widoczną w bilansie, np. jeśli jesteś winien dostawcy 1.000 EUR, wartość zobowiązania zwykle wynosi 1.000 EUR. W przypadku innych rzeczy, takich jak maszyny i sprzęt, będziesz musiał oszacować aktualną wartość. Wartość firmy bardzo często wyceniana jest w bilansie na zero. Dzieje się tak dlatego, że kiedy rozpoczynałeś jednoosobową działalność gospodarczą, na początku nie miałeś bazyklientów. Tak więc przez lata budowałeś zwiększoną wartość firmy w kontekście bazy klientów, która nie jest wykazywana w bilansie jako aktywa. Zwykle właśnie z tego powodu punktem zainteresowania przy konwersji na ApS jest wartość bazy klientów. Jeżeli wartość bazy klientów firmy wynosi zero w bilansie, to po przeliczeniu na ApS będziesz podlegać opodatkowaniu od całej wartości bazy klientów firmy, ponieważ baza klientów jest uważana za sprzedaną nowemu ApS. W niektórych sytuacjach, w których nabyłeś bazę klientów w pewnym momencie w przeszłości, zamiast tego patrzymy na różnicę między istniejącą wartością bazy klientów w bilansie a bieżącą wartością bazy klientów. Tak czy inaczej, przed przekształceniem w ApS należy określić wartość bieżącej bazy klientów.

JAK OKREŚLIĆ WARTOŚĆ BAZY KLIENTÓW FIRMY?
Aby obliczyć wartość Twojej firmy, to oprócz maszyn, urządzeń, zobowiązań itp. musimy również obliczyć wartość bazy klientów firmy. Nie ma żadnych regulacji określających sposób obliczania wartości firmy. W momencie gdy przekształcasz jednoosobową działalność gospodarczą w ApS, której również jesteś właścicielem, działasz zarówno jako sprzedawca jak i kupujący. Cena, za którą zdecydujesz się sprzedać musi być w pewien sposób udokumentowana.

Ogólnie istnieje 5 metod, których możesz użyć do udokumentowania wartości swojej firmy:
1: Skorzystaj z najczęściej wykorzystywanych sposobów wyceny w swojej branży
2: Skorzystaj z wytycznych urzędu skarbowego
3: Użyj własnego sposobu
4: Skorzystaj z oferty od osoby niepowiązanej, która chce kupić firmę
5: Skorzystaj z wyceny wykonanej przez profesjonalistę

Opcja 1: Skorzystaj z najczęściej wykorzystywanych sposobów wyceny w swojej branży
Jeśli możesz znaleźć istniejące najczęściej wykorzystywane sposoby wyceny w swojej branży które mogą określić wartość Twojej firmy, w tym wartość bazy klientów firmy, możesz skorzystać z tej formy wyceny. Upewnij się jednak, że wszystko jest dobrze udokumentowane. Często dotyczy to takich zawodów jak lekarz, dentysta, kancelaria prawna, audytor i pośrednik w obrocie nieruchomościami. Należy mieć na uwadze, że zdecydowanie nie wszystkie branże posiadają właściwe sposoby wyceny.

Opcja 2: Skorzystaj z wytycznych urzędu skarbowego
Urząd skarbowy wydał zestaw wytycznych dotyczących obliczania szacunkowej wartości bazy klientów firmy - możesz więc wykorzystać oszacowanie wartości firmy przez urząd skarbowy i dodać to do innych aktywów i pasywów. Dzięki temu otrzymasz wyliczoną wartość swojej firmy.

Opcja 3: Użyj własnego sposobu
Użycie własnego sposobu do oszacowania wartości bazy klientów firmy może okazać się naprawdę złym pomysłem, jeśli Twoje własne obliczenia znacznie różnią się od wytycznych branży lub urzędu skarbowego. W najgorszym wypadku będziesz musiał zapłacić podatek od wartości firmy, który później oszacował urząd skarbowy. Aby ograniczyć ryzyko, masz możliwość złożenia wniosku do urzędu skarbowego o zatwierdzenie wyceny przed dokonaniem przeliczenia. Takie postępowanie usunie niepewność jednakże jednocześnie wydłuży czas przetwarzania o kilka miesięcy.

Opcja 4: Skorzystaj z oferty osoby niespokrewnionej, która chce kupić Twoją firmę
Jeśli masz pod ręką aktualną ofertę od osoby niepowiązanej, możesz wykorzystać ją również do określenia wartości swojej firmy.

Opcja 5: Skorzystaj z wyceny wykonanej przez profesjonalistę
Możesz też skorzystać z usług profesjonalisty – np. brokera firmy lub audytora – aby dokonać wyceny dla Twojej firmy.

OBLICZANIE WARTOŚCI FIRMY WEDŁUG WYTYCZNYCH URZĘDU SKARBOWEGO
Aby skorzystać z wytycznych urzędu skarbowego do obliczenia wartości firmy, należy uwzględnić w kalkulacji zysk z ostatnich 3 lat dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że istnieją 2 rodzaje zysków
1: Zysk obliczony na podstawie zasad rachunkowości
2: Zysk obliczony na podstawie przepisów podatkowych
Z reguły musisz korzystać z zysku wyliczonego na podstawie zasad rachunkowości. Jeśli Twoja firma sporządza raport roczny tylko na podstawie przepisów podatkowych (bardzo często zdarza się to w przypadku mniejszych firm jednoosobowych), to możesz wykorzystać zysk obliczony na podstawie przepisów podatkowych. Obliczenie wartości firmy odbywa się na podstawie zysku z ostatnich 3 lat przed odsetkami i opodatkowaniem (w języku duńskim zwanym „Resultat før renter”).

Jeśli obliczenia zostaną wykonane w 2021 r., przyjrzymy się takim kwestiom jak:
1: Zysk w 2020 przed odsetkami i opodatkowaniem
2: Zysk w 2019 przed odsetkami i opodatkowaniem
3: Zysk w 2018 przed odsetkami i opodatkowaniem
Następnie należy uregulować zysk w każdym roku według takich rzeczy jak:
1: Usuwanie wynagrodzenia współpracownika, które nie zostało już uwzględnione jako koszt w zysku
2: Usuwanie kwoty nadzwyczajne (duże jednorazowe straty itp.)
3: Usuwanie amortyzacji dokonanej na wcześniej nabytym majątku

Otrzymany wynik nazywamy zyskiem regulowanym dla każdego z 3 lat. Teraz musimy obliczyć średni zysk z tych 3 regulowanych zysków, przy czym najnowszy rok ma większe znaczenie niż najstarszy.

Odbywa się to poprzez pomnożenie lat przez czynnik indywidualny i podzielenie przez 6
1: Regulowany zysk w 2020 x 3
2: Regulowany zysk w 2019 x 2
3: Regulowany zysk w 2018 x 1

Suma tego jest dzielona przez 6, co daje nam średni zysk za rok. Nazwijmy tę kwotę „wynikiem” na potrzeby poniższych obliczeń. Jeżeli zysk rósł z roku na rok od 2018 do 2019 i 2020, to do wyniku doliczamy 50% wzrostu zysku od 2018 do 2020. Następnie potrącamy pensję dla jednoosobowego przedsiębiorcy, która wynosi 50% pozostałego wyniku – jednak minimum 250 000 DKK i maksimum 1 000 000 DKK. Następnie od pozostałego wyniku odejmujemy 3% wartości aktywów (z wyłączeniem wartości firmy zakupionej w przeszłości). Aby uzyskać pozostały wynik, musimy następnie dostosować się do przyszłych oczekiwań. Odbywa się to poprzez przyjrzenie się oczekiwanej długości życia dla klientów. Z reguły powinno to być 7 lat. Jeśli okres życia klienta można ustawić na 7 lat (zazwyczaj jest to zalecane), wówczas do pomnożenia pozostałego wyniku należy użyć współczynnika 2,83. To da Ci obliczoną szacunkową wartość firmy.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI WARTOŚĆ FIRMY ZOSTANIE OBLICZONA NA ZERO LUB NAWET NA MINUS?
Niezależnie od tego co pokazuje wyliczenie, nadal musisz użyć rzeczywistej ceny dla firmy którą byś otrzymał gdybyś sprzedał ją komuś, z kim nie jesteś spokrewniony. Spróbuj więc zastanowić się, czy szacowana wartość firmy jest realistyczna. Jeśli nie czujesz się pewnie z wartością, zapytaj w urzędzie skarbowym.

KIEDY MOŻNA DOKONAĆ KONWERSJI „WOLNEJ OD PODATKU”?
Konwersja „wolna od podatku” zaczyna obowiązywać zawsze od 1 stycznia danego roku. Możesz dokonać konwersji „wolnej od podatku” 6 miesięcy wstecz. Oznacza to, że możesz dokonać konwersji „wolnej od podatku” między 1 stycznia a 30 czerwca każdego roku – zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia tego samego roku (również wstecz).
Potrzebujesz księgowości? Wpisz poniżej swój email i nr telefonu:
Potrzebujesz księgowości?
Zostaw poniżej swojego maila i telefon: