Księgowość firmy w Danii

Założenie własnej działalności gospodarczej w Danii jest nieodłącznie związane z koniecznością prowadzenia księgowości firmy. Według obecnie obowiązujących przepisów dotyczących takich kwestii jak obsługa księgowa Dania nie ma niestety jednolitych wymagań dla wszystkich działalności, co może znacznie skomplikować ich realizację. Wymogi odnośnie księgowości w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa różnią się co do stopnia trudności, wymaganych dokumentów, terminów ich dostarczenia, wysokości i rodzaju podatków oraz regulacji prawnych. W związku z tym, po podjęciu decyzji odnośnie założenia firmy w Danii, należy dokładnie przemyśleć kwestię prowadzenia księgowości. Można prowadzić taką dokumentację samodzielnie lub skorzystać z usług certyfikowanego biura księgowego w Danii, które z pełnym profesjonalizmem zajmie się jej uzupełnieniem, a także udzieli porad w zakresie praw regulujących księgowość w Danii, oferowanych kont bankowych oraz praw i obowiązków przedsiębiorcy.
Jakie są główne elementy duńskiej księgowości? Przepisy prawa warunkujące księgowość w Danii Podział obowiązków dotyczących sprawozdawczości finansowej Księgowość w jednoosobowych firmach (Enkeltmandsvirksomhed) Księgowość w spółkach Układ duńskich kont księgowych Kontrola firm w Danii Koszty, które ponoszą firmy w Danii Z jakimi dokumentami zetknie się duński przedsiębiorca? Transport towarów Co należy do obowiązków pracodawcy w Danii?
Jakie są główne elementy duńskiej księgowości?
Księgowość to zagadnienie, które jest zmartwieniem każdego właściciela firmy, również tej działającej na terenie Danii. Niezwykle ważnym jest, aby dokładnie zapoznać się z wszystkimi regulacjami prawnymi oraz dopełnieniem wszystkich formalności, ponieważ, w przeciwnym razie, można narazić firmę na kary pieniężne. Najbardziej istotne sprawy związane z prowadzeniem księgowości w Danii zebrano na poniższej infografice. Księgowość duńskich firm
Przepisy prawa warunkujące księgowość w Danii
Dania to kraj należący do państw skandynawskich, który kładzie szczególny nacisk na rozwój polityki społecznej. Państwo to cechuje się także wolnym rynkiem pracy oraz wysokimi podatkami.

Przedsiębiorca prowadzący własną firmę na terenie Danii powinien bardzo dokładnie zapoznać się z wszystkimi regulacjami prawnymi i obowiązkami, dzięki czemu będzie mógł uniknąć ewentualnych kar finansowych. Wśród aktów prawnych warunkujących prowadzenie księgowości firmy w Danii należą: Księgowość firm w Danii Informacje dotyczące klasyfikacji duńskich firm zostaną rozwinięte w dalszej części artykułu. Do instytucji czuwających nad poprawnością prowadzenia rachunkowości w Danii należą Duński Urząd Nadzoru Finansowego (DFSA), Duński Urząd do spraw Biznesu (DBA) oraz Duński Komitet Standardów Rachunkowości (DASC).
Podział obowiązków dotyczących sprawozdawczości finansowej
Tak jak wspomniano w poprzednim akapicie, sprawozdawczość finansowa firm różni się w zależności od rodzaju działalności gospodarczej, ilości pracowników, wartości rocznego obrotu netto, wielkości przedsiębiorstwa oraz wielkości zasobów majątkowych. Ze względu na te różnice dokonano podziału działalności gospodarczych na cztery klasy.

Klasa A obejmuje małe i duże firmy, które zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników na pełen etat. Ponadto, firmy te posiadają zasoby majątkowe w wartości nie większej niż 7 milionów koron duńskich, natomiast roczny obrót netto tych firm jest mniejszy niż 14 milionów koron. Przedsiębiorstwa należące do klasy A nie muszą sporządzać sprawozdań finansowych (chyba, że statut firmy zawiera informacje o takiej konieczności), a jedynie są zobowiązane do składania rozliczeń podatkowych. W sytuacji, gdy w statucie firmy zawarte są informacje odnośnie wykonywania sprawozdań finansowych, wtedy sprawozdania te zawierają najczęściej zaświadczenie zarządu firmy, bilans roczny, przedstawienie zysków i strat oraz inne informacje.

Klasa A: Brak konieczności sporządzania sprawozdań finansowych.

Klasa B obejmuje publiczne i prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, fundacje handlowe oraz inne firmy, w których ilość pracowników nie przekracza 10 osób, wielkość zasobów majątkowych jest mniejsza niż 2,7 miliona koron duńskich i roczny obrót netto nie jest większy niż 5,4 miliona koron lub ilość pracowników nie przekracza 50 osób, wielkość zasobów majątkowych jest mniejsza niż 44 miliony koron duńskich i roczny obrót netto nie jest większy niż 89 milionów koron. Sprawozdania finansowe firmy zaliczanych do klasy B zawierają przegląd dotyczący działalności zarządu określonej spółki, bilans roczny, zestawienie zysków i strat, ocenę zmian kapitału własnego oraz inne informacje.

Klasa B: Klasa C obejmuje średnie i duże przedsiębiorstwa, publiczne i prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, fundacje komercyjne i inne firmy, w których ilość pracowników nie przekracza 250 osób, wielkość zasobów majątkowych jest mniejsza niż 156 milionów koron duńskich i roczny obrót netto nie jest większy niż 313 milionów koron. Do tej grupy zalicza się także firmy, w których ilość pracowników przekracza 250 osób, wielkość zasobów majątkowych jest większa niż 156 milionów koron duńskich, a roczny obrót netto jest większy niż 313 milionów koron. Sprawozdania finansowe firm należących do klasy C muszą zawierać przegląd dotyczący działalności zarządu określonej spółki, bilans roczny, zestawienie zysków i strat, zestawienie cash flow (przepływu finansów w firmie), ocenę zmian kapitału własnego oraz inne informacje.

Klasa C: Klasa D obejmuje publiczne spółki akcyjne oraz spółki giełdowe. Sprawozdania spółek akcyjnych muszą być składane w formie skonsolidowanej według wytycznych zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, podczas gdy spółki giełdowe muszą przygotowywać jednostkowe sprawozdania dotyczące budżetu. Sprawozdania spółek należących do klasy D zawierają elementy podobne, jak w przypadku firm należących do klasy C, lecz dokumentacja ta jest bardziej rozbudowana.

Klasa D: Najbardziej rozbudowana forma sprawozdawczości finansowej.
Księgowość w jednoosobowych firmach (Enkeltmandsvirksomhed)
Firmy jednoosobowe są zaliczane według klasyfikacji sprawozdawczości do klasy A, w związku z czym, nie mają obowiązku składania sprawozdań finansowych. Księgowość przedsiębiorstw jednoosobowych w Danii to zatem, przede wszystkim, rozliczenia podatkowe z urzędem skarbowym (w Danii określany jako SKAT). Poza tym, księgowi są również pomocni na samym początku zakładania nowej firmy - wspierają przedsiębiorcę w sporządzaniu dokładnego opisu firmy, tzw. Forretningsplan. Jest to dokument, w którym powinny się znaleźć podstawowe informacje o nowopowstającej firmie, w tym plan przedsiębiorcy na rozwój działalności, jak również profil jej działania oraz przewidywany budżet.

Rejestracja jednoosobowej firmy w Danii polega na zgłoszeniu jej w Duńskim Urzędzie ds. Biznesu (Erhvervsstyrelsen) poprzez stronę internetową. Ważne jest, że osoby starające się o założenie takiego rodzaju działalności gospodarczej, muszą dysponować numerem ewidencyjnym (CPR). Istotną informacją dla początkującego przedsiębiorcy będzie też fakt, że założenie firmy w Danii nie wymaga kapitału zakładowego, a szacowana wysokość kosztów określana jest na 10 tysięcy koron duńskich, czyli ok. 5 tysięcy złotych. Generalnie, księgowość w jednoosobowej firmie nie jest skomplikowana, gdyż podatek od przychodu płatny jest jedynie na podstawie jednego zeznania podatkowego, a właściciel firmy nie musi się rejestrować jako płatnik VAT, jeżeli przychody nie są wyższe niż 50 tysięcy koron duńskich.

Początkujący przedsiębiorca powinien wiedzieć również, że, jako właściciel firmy, odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Poza tym, konieczny jest wybór jednej z trzech opcji opodatkowania: Przedsiębiorcy, którzy płacą wszystkie wymagane składki i ksiegowosc, mogą skorzystać, tak jak osoby pracujące na terenie Danii, ze świadczeń zdrowotnych oraz emerytalnych. Deklaracja podatkowa jest składana w Danii raz na kwartał lub raz na pół roku, natomiast zaliczki na podatek dochodowy są płatne do 20 marca oraz 20 listopada.
Księgowość w spółkach
Spółki należące, według klasyfikacji sprawozdawczości finansowej, do klas B, C i D mają nieco bardziej złożone wymogi odnośnie prowadzenia księgowości niż firmy jednoosobowe. Chcąc zarejestrować firmę jako spółkę, w Danii można dokonać rejestracji firmy w formie: spółki jawnej (Interessentskab), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab), spółki komandytowej (Kommanditselskab) lub spółki akcyjnej (Aktieselskab). Wszystkie te formy działalności wymagają dostarczenia wielu dokumentów, o których więcej pisano w akapicie Podział obowiązków dotyczących sprawozdawczości finansowej.

W Danii, spółki są formami prawnymi prowadzenia działalności, które zobowiązane są do płatności podatku CIT w wysokości 22%, natomiast jeżeli roczne obroty firmy przekroczą 20 tysięcy koron duńskich, wtedy staje się ona płatnikiem VAT, a podatek wynosi 25%. Nad zmianami praw, które dotyczą spółek oraz zmianami praw rachunkowości czuwa instytucja określana jako Duński Urząd ds. Przedsiębiorstw. Innym istotnym organem ustalającym zasady księgowości spółek jest Duński Komitet Standardów Rachunkowości, którego zadaniem jest, między innymi, sporządzanie wytycznych dotyczących przygotowywania sprawozdań finansowych.
Układ duńskich kont księgowych
Na terenie Danii, każda działalność gospodarcza podlega ewidencjonowaniu, dzięki tzw. planowi kont księgowych. Klasyfikuje on poszczególne konta na klasy, przy uwzględnieniu zysków, strat oraz całkowitego bilansu. Najważniejsze grupy kont zostały przedstawione w tabeli poniżej.
Lp. Opisy grup
1. Grupa konta: przychody netto ze sprzedaży towarów Numer konta: 1100
Nazwa konta: sprzedaż towarów
2. Grupa konta: sprzedaż Numer konta: 2100
Nazwa konta: sprzedaż
3. Grupa konta: pozostałe konta zewnętrzne Numer konta: 3100
Nazwa konta: koszty reklamy
Numer konta: 3200
Nazwa konta: koszty lokalne
Numer konta: 3300
Nazwa konta: niedobór gotówki
Numer konta: 3400
Nazwa konta: koszty eksportowanego pojazdu
Numer konta: 3900;
Nazwa konta: pozostałe koszty
4. Grupa konta: koszty procesu Numer konta: 4100
Nazwa konta: wynagrodzenia
Numer konta: 4200
Nazwa konta: dodatek emerytalny
5. Grupa konta: amortyzacja Numer konta: 5100
Nazwa konta: amortyzacja środków transportu
Numer konta: 5200
Nazwa konta: amortyzacja wyposażenia
6. Grupa konta: odsetki Numer konta: 6100
Nazwa konta: odsetki (przychody)
7. Grupa konta: odsetki Numer konta: 7100
Nazwa konta: odsetki (koszty)
8. Grupa konta: pozycje nadzwyczajne Numer konta: 8100
Nazwa konta: zyski nadzwyczajne
Numer konta: 8200
Nazwa konta: straty nadzwyczajne
9. Grupa konta: ksiegowosc Numer konta: 9000
Nazwa konta: podatek dochodowy od osób prawnych
10. Grupa konta: aktywa trwałe Numer konta: 112
Nazwa konta: rzeczowe aktywa
Numer konta: 11120
Nazwa konta: samochody
Numer konta: 11121
Nazwa konta: odpisy umorzeniowe na samochody
Numer konta: 11130
Nazwa konta: meble
Numer konta: 11131
Nazwa konta: odpisy umorzeniowe na meble
11. Grupa konta: aktywa obrotowe Numer konta: 121
Nazwa konta: zapasy
Numer konta: 12110
Nazwa konta: skład
Numer konta: 122
Nazwa konta: należności
Numer konta: 12210
Nazwa konta: należności od odbiorców
Numer konta: 12220
Nazwa konta: rozliczenia międzyokresowe
Numer konta: 123
Nazwa konta: środki pieniężne
Numer konta: 12310
Nazwa konta: kasa
Numer konta: 12320
Nazwa konta: rachunek bankowy
Numer konta: 1230
Nazwa konta: rachunek oszczędnościowy
12. Grupa konta: kapitały Numer konta: 121
Nazwa konta: kapitał zakładowy
Numer konta: 134
Nazwa konta: kapitał rezerwowy
Numer konta: 135
Nazwa konta: wynik finansowy
13. Grupa konta: zobowiązania Numer konta: 141
Nazwa konta: zobowiązania długoterminowe
Numer konta: 14110
Nazwa konta: kredyty hipoteczne
Numer konta: 142
Nazwa konta: zobowiązania krótkoterminowe
Numer konta: 14210
Nazwa konta: kredyt obrotowy
Numer konta: 14220
Nazwa konta: wierzytelności
Numer konta: 14230
Nazwa konta: z tytułu dodatku do emerytur
Numer konta: 14240
Nazwa konta: z tytułu składek na rynek pracy
Numer konta: 14250
Nazwa konta: z tytułu podatków
Numer konta: 14250
Nazwa konta: rozliczenia podatku
Numer konta: 14290
Nazwa konta: inne zobowiązania
Odpisy Numer konta: 21000
Nazwa konta: rachunek zysków i strat
Numer konta: 22000
Nazwa konta: bilans
Kontrola firm w Danii
W Danii, kontrola firm, czyli tzw. audyt jest uregulowana w Ustawie o sprawozdawczości finansowej. Sprawdzanie poprawności księgowości firmy jest dokonywane przez audytorów, którzy nie powinni mieć żadnych powiązań z firmą. Audyt może mieć różny zakres i w zależności od tego, wyróżnia się niżej wymienione rodzaje audytów: Kontrola nie jest obowiązkowa dla firm należących, według opisanej wyżej klasyfikacji, do klas A i B, chyba, że została przez nie osiągnięta określona wielkość obrotów na rok. Co więcej firmy te mogą skorzystać z wybranego samodzielnie typu kontroli (audyt finansowy, kontrola sprawozdań czy pomoc w księgowości) w zależności od tego, która opcja będzie dla ich przedsiębiorstwa najbardziej korzystna. Ponadto, firmy należące do klasy B mogą dokonać wyboru spośród kontroli sprawozdań finansowych lub tzw. audit-light, czyli wersji kontroli obejmującej sprawozdania od 2013 roku.

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, że, poza audytem zewnętrznym, na każdej firmie spoczywa obowiązek wewnętrznej kontroli finansów firmy. Według Dobrej Praktyki Audytu, jednostka dokonująca takiej kontroli, nie powinna zależeć od osoby zarządzającej daną firmą w obszarze planowania swych działań oraz ich realizacji.

Od 2011 roku, w Danii istnieje organizacja zwana FSR zajmująca się profesjonalną pomocą w zakresie księgowości odnośnie analizy bilansów finansowych firmy, audytem oraz sprawdzaniem w zakresie podatków. Komórka ta powstała jako wynik złączenia następujących organizacji: FSR (Duńscy Biegli Rewidenci), FRR (Duński Instytut Biegłych Rewidentów Publicznych) oraz REVIFORA (Stowarzyszenie Młodych Księgowych).

Audytorzy w Danii, czyli krajowi autoryzowani księgowi (SPA) pełniący funkcje biegłych rewidentów oraz firmy audytorskie podlegają kontroli przez Urząd Nadzoru nad Audytem (DSAA) co 6 lat.
Koszty, które ponoszą firmy w Danii
Księgowość firm w Danii obejmuje analizę wydatków, przychodów oraz bilansów finansowych firm. Obowiązujący w Danii wzór bilansu obrazuje zasoby majątkowe uszeregowane według wzrastającej płynności oraz źródła pochodzenia tych zasobów uwzględniając podział na kapitały własne i kapitały obce. Wzór takiego bilansu przedstawiono w tabeli poniżej.
1. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Posiadane patenty, koncesje, znaki towarowe (z projektów rozwojowych)
Posiadane patenty, koncesje, znaki towarowe (nabyte)
Wartość firmy
Projekty rozwojowe w trakcie ich realizacji
Wartości materialne Grunty oraz budynki
Posiadane urządzenia i maszyny
Inne
Wpłacone zaliczki na poczet aktywów trwałych
Aktywa finansowe Udziały w powiązanych firmach
Przychody od powiązanych firm
Projekty inwestycyjne w firmach stowarzyszonych
Przychody od firm stowarzyszonych
Inne projekty inwestycyjne
Inne przychody
Udziały
Przychody osób zarządzających
2. Aktywa obrotowe Zapasy Posiadane surowce i materiały
Procesy produkcyjne w trakcie realizacji
Produkty gotowe
Wpłacone zaliczki na określone towary
Należności Należności związane z handlem
Umowy na procesy produkcyjne w trakcie realizacji
Przychody od powiązanych firm
Przychody od firm stowarzyszonych
Inne przychody
Przychody osób zarządzających
Rozliczenia
Projekty inwestycyjne Projekty inwestycyjne w powiązanych firmach
Akcje
Pozostałe projekty inwestycyjne
Gotówka Pasywa
Kapitały (kapitał początkowy, agio, fundusze rezerwowe, bilans zysk/strata)
Rezerwy
Zobowiązania obejmujące krótki i długi czas trwania
Rozliczenia pomiędzy okresami rozliczeniowymi
Z jakimi dokumentami zetknie się duński przedsiębiorca?
O każdej firmie działającej na terenie Danii, na stronie Duńskiego Urzędu ds. Działalności Gospodarczej (Erhvervsstyrelsen) można znaleźć wiele informacji odnośnie jej rejestracji, rachunkowości i działalności.

Informacje, które można znaleźć na stronie internetowej urzędu:
Numer rejestracyjny firmy (CVR)
Nazwa i adres firmy, dane kontaktowe
Data założenia
Rodzaj działalności gospodarczej
Dane osób zarządzających firmą, ilość pracowników
Informacje dotyczące rachunkowości firmy
Powiązane działalności
Działy firmy
Wśród dokumentów, z którymi na pewno spotka się przedsiębiorca prowadzący firmę w Danii należą między innymi:
Obowiązkiem pracodawców w Danii jest przechowywanie dokumentów pracowników przez okres 5 lat od zakończenia stosunku pracy.
Transport towarów
Dania jest państwem, które importuje i eksportuje towary głównie z krajami należącymi do Unii Europejskiej. W grupie najczęściej importowanych towarów znajdują się, między innymi, maszyny, produkty przetworzone i produkty oraz substancje chemiczne, natomiast wśród eksportowanych znaleźć można artykuły spożywcze, zwierzęta oraz produkty chemiczne. Główną instytucją zajmującą się wymianą towarów między Danią a innymi krajami jest Duńska Rada Eksportu.

Cło jest w Danii obliczane na podstawie ceny towaru na fakturze powiększanej o wydatki związane z ubezpieczeniem i transportem, czyli tzw. wartości celnej produktu. Przedsiębiorcy powinni wiedzieć również o podatku od wartości dodanej, który wynosi 25% i jest uwzględniany w przypadku produktów rolnych, przemysłowych oraz usług.
Inną istotną informacją jest także fakt, że wartość akcyzy różni się w zależności od rodzaju towarów - różna jest m.in. dla kawy, wyrobów tytoniowych, wyrobów czekoladowych, piwa, wina, żarówek czy samochodów oraz paliwa.
Za wydawanie pozwoleń odnośnie importu i eksportu produktów żywnościowych odpowiedzialny jest Duński Inspektorat ds. Weterynarii i Żywności. Ważne jest, że importowane produkty, szczególnie tyczy się to produktów spożywczych, muszą posiadać etykiety ze składem przetłumaczonym na język duński, a także spełniać duńskie normy odnośnie zawartości konserwantów.

W przypadku starań o wydanie pozwolenia na handel kosmetykami oraz chemią gospodarczą, należy zwrócić się do Departamentu Wyrobów Chemicznych Ministerstwa Środowiska, gdyż to właśnie ten organ zajmuje się wydawaniem pozwoleń w tym zakresie. Przedsiębiorcy powinni również pamiętać, że import substancji chemicznych, które mogą być niebezpieczne powinien być poprzedzony sprawdzeniem statusu tej substancji na narodowej liście substancji niebezpiecznych.

Innym ważnym znakiem, którym powinny zostać oznaczone niektóre z produktów jest znak CE. Dotyczy to m.in. zabawek, urządzeń, wyrobów elektrycznych, wyrobów budowlanych, zamrażarek i chłodziarek, urządzeń do diagnostyki, implantów medycznych, urządzeń gazowych oraz łodzi i jachtów.

Każdy przedsiębiorca planujący transport towarów z innymi państwami powinien najpierw zapoznać się z ustawą, w której wyjaśnione są zasady zawierania umów - Prawem o Kontaktach. Inne dokumenty istotne w tym procesie zostały spisane poniżej:
 1. Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych dotycząca kontraktów na sprzedaż towarów.
 2. Umowa o współpracy przemysłowej, naukowej i technicznej - 11.1974r.
 3. Umowa w sprawie rozwoju współpracy gospodarczej - 05.1976r.
 4. Umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu - 04.1976r., ze zmianami z 1992r.
 5. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochronie inwestycji - 05.1990r.
 6. Umowa o pomocy wzajemnej w sprawach celnych - 1992r.
 7. Umowa o współpracy w zakresie energetyki - 1990r.
 8. Umowa o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska - 1990r.
Co należy do obowiązków pracodawcy w Danii?
Każdy początkujący przedsiębiorca posiadający firmę w Danii powinien przed zatrudnieniem pracowników zapoznać się z Ustawą o dokumencie zatrudnienia. Każdy pracownik rozpoczynający pracę w duńskiej firmie powinien otrzymać dokument, w którym zawarte byłyby wszystkie podstawowe warunki pracy. Ponadto, duńscy pracownicy są chronieni przez tzw. układy zbiorowe - porozumienia pracodawców i pracowników za pośrednictwem związków zawodowych.

Pracodawcy powinni tak przygotować warunki pracy dla pracowników, aby możliwe było przestrzeganie duńskiego prawa pracy oraz przepisów BHP opublikowanych na stronie Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy. Duńska księgowość Praca w delegacji na terenie Danii wiąże się z koniecznością zachowania wytycznych zawartych w dyrektywie Unii Europejskiej o delegowaniu pracowników do pracy za granicą z 16.12.1996r. oraz duńskiej Ustawy o delegowaniu pracowników z 15.12.1999r.
Najczęściej zadawane pytania
 1. Jakie są wytyczne odnośnie prowadzenia księgowości w Danii?
  Duńska rachunkowość jest uwarunkowana rozporządzeniem Unii Europejskiej z 2002r. odnośnie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wedle którego konieczne jest posługiwanie się wytycznymi określonymi przez MSSF.

 2. Czym jest termin a-kasse?
  A-kasse to fundusz ubezpieczeń w przypadku bezrobocia. Ubezpieczenie takie nie jest obowiązkowe, aby uzyskać zasiłek po utracie pracy, trzeba wtedy jednak zostać członkiem a-kasse.

 3. Jak przetłumaczyć stwierdzenia Skat til udbetaling oraz Restskat til betaling?
  Skat til udbetaling jest sformułowaniem umieszczanym na decyzji podatkowej z urzędu, oznaczające kwotę zwrotu podatku, natomiast Restskat til betaling oznacza kwotę dopłaty do SKAT-u.

 4. Czym jest NemKonto?
  NemKonto jest pracowniczym rachunkiem bankowym, na który przelewane jest zwrot podatku ze SKAT-u oraz wypłata za pracę.

 5. Czym jest Feriepenge i komu świadczenie to przysługuje?
  Feriepenge to świadczenia urlopowe, do których mają prawo wszystkie osoby legalnie pracujące w Danii. Duńskiemu pracownikowi należy się 2,08 dnia urlopu za każdy przepracowany miesiąc, czyli 5 tygodni, ale wymogiem jest, aby minimum 3 tygodnie z 5-tygodniowego urlopu wykorzystać w okresie wakacyjnym, tj. między 1 maja a 30 września. Feriepenge wypłacane jest na NemKonto.

 6. Czym jest Feriekonto?
  Feriekonto jest specjalnym funduszem, na którzy pracodawca musi odprowadzać składki na rzecz urlopu swoich pracowników (12% od wynagrodzenia brutto pomniejszone o 8% przeznaczone na cele socjalne).

 7. Jaki jest okres oczekiwania na otrzymanie zwrotu podatku?
  Na zwrot podatku z Urzędu Skarbowego w Danii trzeba czekać około 6 miesięcy.

 8. Czym są Årsopgørelsen?
  Årsopgørelsen to decyzje podatkowe, które można znaleźć się na stronie duńskiego Urzędu Skarbowego.

 9. Jakie są duńskie ulgi podatkowe?
  • ulga na dojazdy z miejsca zakwaterowania i zamieszkania do pracy,
  • ulga na zakwaterowanie,
  • ulga na wyżywienie.
 10. Co to jest pension? Co to jest folkepension?
  Pension to duńska prywatna emerytura zgromadzona na prywatnych funduszach emerytalnych, natomiast folkepension to duńska emerytura państwowa, do której mają praw wszyscy obywatele Danii po 65 roku życia.

 11. Czym jest ATM?
  ATM to duńskie programy pracownicze, które należą do drugiego filaru emerytalnego i obejmują wszystkich o obywateli Danii, którzy ukończyli 16 lat.

 12. Czym jest karta zdrowotna - DK?
  Duńska karta zdrowotna tzw. żółta karta, jest obowiązkowa i musi założyć każda osoba planująca zostać w Danii ponad 3 miesiące.
Cofnij odpowiedź

Poniżej możesz zostawić swój komentarz

Pola z * są obowiązkowe

Komentarz*
Imię*
Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

61 odpowiedzi na artykuł "Księgowość firmy w Danii"

Eliz395
Polskie biuro rachunkowe Aalborg, Polskie biuro rachunkowe Aarhus , muszą być w tych miastach.
ODPOWIEDZ
Lajka1221
Księgowy Kopenhaga potrzebuje na środę :)
ODPOWIEDZ
Trokla98
a może być Księgowa z językiem polskim w Danii ?
Janka9
Jak rozliczyć VAT w Danii ?
ODPOWIEDZ
vAS3
Jeśli firma polska zarejestrowana jest jako płatnik podatku VAT w Danii (np. w związku z faktem świadczenia usług osobom fizycznym), musi ona podać na fakturze nadany jej przez duński Urząd Skarbowy (SKAT) nr SE. Jeśli firma nie jest zarejestrowana jako płatnik podatku VAT w Danii, podaje na fakturze swój polski NIP.
Czeko107
Doradztwo księgowe Dania na juz!
Frank2
Dobra księgowa Dania, aby była sumienna i podchodziła dobrze do swojej pracy.
ODPOWIEDZ
AniaNC
Biuro księgowe Dania Norwegia Consulting zachęcamy do skorzystania z naszych usług.
Teramisy
do mojego biuro rachunkowe Aarhus i okolice szukam 2 księgowych
do mojego biuro rachunkowe Aalborg i okolice szukam 1 księgowego.
ODPOWIEDZ
Liko303
Chętny!
Kazar
To jest duńskie biuro rachunkowe ?
NataliaW
Jakie usługi księgowe Dania oferujecie?
Tasr255
Biuro rachunkowe Kopenhaga i okolice, najelpiej, żeby to była Kopenhaga polecicie jakies biuro w tych okolicach?
ODPOWIEDZ
Dokk23
hej Gdzie znaleźć księgowego w Danii
Laks4
Biura rachunkowe Dania szukam i nie mogę żadnego znaleźć - pomożecie?
ODPOWIEDZ
Pamela993
ja tak samo szukam dobrej księgowej Dania ciężko znaleźć coś dobrego
AniaL2
Księgowość po polsku w Danii
beza
Halo Dania księgowy po polsku poszukiwany na już!
ODPOWIEDZ
kovacicc
Tanie biuro rachunkowe w Danii ?
Marco45
Profesjonalna księgowość Dania - macie namiary?
ODPOWIEDZ
Księgowość Aarhus
Polecam się;)
Anetka
A jakieś fajne markowe sklepy polecacie??? ;)
Marta27
hahha wlasnie butik chce otworzyc
księgowość Kopenhaga
Ja też się polecam, mam własne biuro w Kopenhadze jakby coś;)
Viki29
jest pare spoko butików w centrum, ale nie na moją kieszeń jeszcze;P
Nikola345
ja w sumie staram sie rozrkęcić firme wiec zaciskam pasa;/
MarcinWdanii
Widzę, że dobrze trafiłem, przeczytałem tekst, trochę mi nakreślił temat, ale w dalszym ciągu profesjonalna księgowość Dania poszukiwana, niby mnóstwo ogłoszeń w necie, ale nie wiadomo kto jest godny zaufania:/
ODPOWIEDZ
Roslaw52
wita, najlepsze biuro rachunkowe w Danii?
MarcinWdanii
Widzę, że dobrze trafiłam, przeczytałam tekst, trochę mi nakreślił temat, ale w dalszym ciągu profesjonalna księgowość Dania poszukiwana, niby mnóstwo ogłoszeń w necie, ale nie wiadomo kto jest godny zaufania:/
ODPOWIEDZ
Księgowa Odense
Widzę, że księgowi poszukiwani, ja w sumie już prawie jestem księgową, niedługo stronkę będę miała, chcę wejść na duński rynek, podzielcie się jakie firmy macie, czego szukacie, co robicie w Danii???
ODPOWIEDZ
Tomcio40
Cóż za reklama
Digital24
Ja branża cyfrowa, na razie sama ogarniam wsio, ale się firma rozrasta, więc niedługo też będę szukać wsparcia.
Tomcio
Ja budowlanka, ale zlecenia trochę mnie już przerastają, moja dziewczyna kosmetologia też cały dzień w pracy
Księgowa Odense
Ooo super, widzę że działacie;)
Wolf38
O ja szukam księgowej Dania, bo duńska księgowość mnie przerosła, w Polsce ogarniałam sama i w Danii też chciałam, ale firma się rozrasta i już nie mam czasu;/
Księgowość Aalborg
Księgowa dla firmy w Danii poszukiwana!!! Otwieram na dniach własny biznes i szukam kogoś kto zajmie się papierkową robotą, najlepiej księgowa Aalborg!
Profeska
Ja robię kompleksowe prowadzenie księgowości dla firmy w Danii, ale chwilowo mam full, jak coś się zwolni odezwę się.
Lester6
polskie biuro rachunkowe w Danii ktos cos?
Biznes26
Jaki jest VAT w Danii?
ODPOWIEDZ
Oktawia
Masz w tekście ;)
Marta
czytaj ze zrozumieniem, jest tam duński VAT i duński podatek dochodowy!
mIKOOL
Jakie biuro rachunkowe w Danii ?
LadyinRed
A ja szukam dobrego klubu w Aalborg, ktoś coś?
ODPOWIEDZ
Iron43
Chyba nie w temacie ;D
LadyinRed
oj tam, oj tam ;D
Viki29
a jest sporo fajnych klubów z dobrą muzą ;)
Costa4
Temat bardziej dla księgowość dla firm w Danii
Pomaka3425
Jak wystawić fakturę dla firmy duńskiej ?
Polski księgowy Dania
Halo, halo, czy jest tu jakiś dobry księgowy do duńskiej firmy, najlepiej Polak?
ODPOWIEDZ
Tomas
Może dobre biuro rachunkowe Dania? Zależy jaka firma...
Marika30
Proponuję wpisać w neta Księgowość Kopenhaga Księgowa, Księgowa Aarhus czy Księgowość Odense, mają dobrych profesjonalistów, sporo biur i ogłoszeń
księgowy Dania
Ooo przyłączę się do pytania, jak znaleźć księgowego w Danii, co by ogarnął sprawy moje spółki?
Księgowa Dania
W necie znaleźć ;)
Polski księgowy Dania
Może być jakaś cała duża firma księgowa Dania, bo spółkę mam sporą, dużo spraw do ogarnięcia ;/
Becia
duńska księgowość i duńska rachunkowość nie jest skomplikowana, ja sama ogarniam
księgowość dania
Ale pewnie Becia masz jednoosobową firmę, a do spółki to duński księgowy niezbędny jest albo duńska księgowa, prowadzenie księgowości w Danii nie jest wcale takie proste, szczególnie jak się języka nie zna, ja tam wole nie ryzykować
Księgowa Kopenhaga
oj tak, księgowy do firmy Dania poszukiwany, macie jakieś namiary, bo w necie tego jest full, ale zależy mi na kimś kompetentnym, tym bardziej że języka niet, jakaś profesjonalna księgowa Dania, najlepiej z Kopenhaga i po polskiemu mówiąca ;D
Emigrantka
o dobry tekst, trochę mi rozjaśnił sprawy ;)
Andzia
Mój jest najlepszy księgowy w Danii ;) wszystko ogarnia!
Ważka32
Poszukuję księgowej w Danii
Poszukuję księgowego w Danii
Dosyć pilne!
Ciaka773
Profesjonalne biuro rachunkowe Dania - polecam ragnum.dk